20110224044558_12

انتخابات دومین دوره اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن یاسوج همزمان با هفتمین دوره انتخابات اتاق ایران با شور وهیجان غیر قابل وصفی برگزار گردید،بطوریکه توجه همگان را به خود معطوف داشت.حضور مدیران بخش های اقتصادی و نمایندگان آنان در محل اخذ رای  به این شور ونشاط رونقی دیگر بخشید .حدود ۸۰درصد دارندگان کارت بازرگانی  درانتخابات حضورپیداکرده اند که این نشان از بلوغ فکری بخش خصوصی در این مرحله حساس از وضعیت اقتصادکشور می باشد.