اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رویکردهای برنامه دوره هشتم را در پنج بخش و ۵۸ بند منتشر کرده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز درخصوص برنامه هیات رئیسه در دوره جدید گفت: هیات رئیسه دوره هشتم اتاق ایران تعهد دارند طبق برنامه‌ای که قبل از انتخابات توسط همین هفت نفر تهیه شده بود، عمل و در قالب آن به ارتقای جایگاه بخش‌خصوصی در کشور کمک کنند.

در بخش نخست این برنامه، اتاق ایران در دو محور اقدامات راهبردی و اقدامات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله اقدامات راهبردی ذکر شده در برنامه مذکور، اصلاح ایرادهای شناسایی شده در قانون اتاق، راه‌اندازی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، راه‌اندازی مرکز رتبه‌بندی و ایجاد همگرایی بیشتر با دو اتاق تعاون و اصناف را می‌توان نام برد.

همچنین درخصوص اقدامات ساختاری نیز برنامه‌هایی از قبیل تشکیل یک تیم منسجم و حرفه‌ای از بین مدیران متخصص کشور، راه‌اندازی سامانه ارتباط مستمر با اعضای اتاق، هدفمند و کیفی‌سازی پذیرش هیات‌های خارجی و اعزام هیات‌ها به خارج،‌ راه‌اندازی واحد پایش مقررات و بخشنامه‌ها برای اطلاع‌رسانی سریع به اعضا، بازنگری در چارت سازمانی اتاق و تعبیه مکانیزه رای‌گیری در سالن جلسات هیات نمایندگان در دستور کار قرار دارد. همچنین در این بخش به عملکرد کمیسیون‌ها نیز اشاره شده است که بر این اساس، حذف موازنه کاری در کمیسیون‌های اتاق از طریق تقسیم بخش‌های محیط کسب‌وکار و سازمان‌های متناظر دولتی در بین کمیسیون‌ها همچنین سوق دادن کمیسیون‌ها به سمت پایش و حل مشکلات بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است. در بخش دوم برنامه دوره هشتم اتاق بازرگانی ایران، اتاق‌های سراسر کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در این بخش نیز تفویض برخی از امور اتاق ایران به اتاق‌های شهرستان، ساماندهی فعالیت‌های بین‌المللی سراسر کشور و فعال‌سازی اتاق‌های مرزی در زمینه روابط بین‌الملل با کشورهای همجوارشان از جمله مواردی است که از آن یاد شده است. در بخش سوم برنامه مذکور، بندهایی با محوریت تشکل‌های اقتصادی تدوین شده است. برخی از بندهای این بخش عبارتند از: تقسیم کار بین اتاق و تشکل‌ها، رفع موازنه‌کاری‌های تشکلی در اجرای ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و به‌وجود آوردن سازو کار مدیریت تضاد منافع بین تشکل‌های مختلف در اتاق. اتاق‌های و شوراهای مشترک موضوعی است که بخش چهارم برنامه را به خود اختصاص داده است.

این بخش بر ایجاد فدراسیون‌های قاره‌ای و منطقه‌ای متشکل از اتاق‌ها و شوراهای مشترک تاکید دارد. همچنین به تهیه نقشه راه برای ایجاد اتاق‌ها و شوراهای مورد نیاز نیز در این بخش توجه شده است. بخش پنجم برنامه دوره هشتم اتاق ایران به محیط کسب‌و‌کار اختصاص یافته است. این بخش که در ۱۲ بند تدوین شده، به مسائلی از قبیل پیگیری اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، پیگیری اصلاح قانون بیمه تامین اجتماعی، پیگیری اصلاح قانون امور گمرکی و آیین‌نامه آن برای کاهش موانع موجود، مقابله با فساد اداری از طریق شناسایی مقررات و رویه فسادزا، پیگیری اصلاح نظام تامین مالی کشور در جهت کاهش شکاف تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، استفاده از ظرفیت‌های شورای گفت‌وگو و تدوین شاخص‌های ملی سنجش محیط کسب‌وکار، پرداخته است.