20110428053615_12127

جلسه دیدار هیئت نمایندگان دور جدید اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن یاسوج با استاندار و مدیران اقتصادی استان کهگیلویه وبویراحمد با رویکرد سیاست های اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن یاسوج در سال جهاد اقتصادی .

این جلسه با سخنرانی آقای محمدرضا نوذری رئیس سازمان بازرگانی استان کهگیلویه وبویراحمد آغاز شد. ایشان هیئت نمایندگان جدید اتاق بازرگانی را هیئتی قوی وفعال دانست و به معرفی آنها پرداخت.

درادامه آقای جبارکیانی پور رئیس اتاق بازرگانی یاسوج اظهارداشت که فعالین بخش خصوصی به عنوان سربازان پیاده و سواره نظام اقتصاد کشور هستند و از هیچ کوششی دراین راه دریغ نخواهند کرد. ایشان ابراز داشت بهترین دوران اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران چهارساله اخیر بوده است و اتاق بازرگانی تعامل بسیار خوبی در این چهارسال با سه قوه داشته است، و به عضویت کمیسیون تلفیق مجلس با حق رﺃی درآمده است .

آقای کیانی پور به تشریح برنامه های سال جاری پرداخت که تشکیل اتاق فکر،صبحانه کاری با مسئولین ،ایجاد کمیسیون های تخصصی ،آموزش تجار وبازرگانان و ایجاد کمیته پژوهش ازآن جمله بودند.

آقای کیانی پور دراین جلسه دودرخواست از آقای مهندس نوذری استاندار استان داشتند که این درخواستها شامل زمین برای ایجاد ساختمان اتاق بازرگانی و اعتبارات بیشتر از سازمان توسعه تجارت و سازمان بازرگانی برای فعالین اقتصای بخش خصوصی می شدند.

درطی روند جلسه چندین تن از رؤسا ومدیران ادارات وسازمانها به ایراد سخن پرداختند که سخنان همه حول محور مسائل اقتصادی وسیاست های تعاملی بین اتاق بازرگانی یاسوج وادارات و سازمانهای استان مطرح شد.

درادامه جلسه آقای مهندس نوذری استاندار محترم استان کهگیلویه وبویراحمد اظهار داشتند؛ اهداف و برنامه های سال جهاد اقتصادی باید درسالهای دیگر نیز ادامه داشته باشند ومعطوف به یک سال خاص نشود .

ایشان عنوان کردند یکی از جنبه های مهم نامگذاری سالها از جانب مقام معظم رهبری، جنبه الهی و دینی این نامگذاری هاست که باید به آن توجه خاص شود .

آقای نوذری ادامه دادند که درنظام جمهوری اسلامی هیچ عرصه ای متعلق به قشر خاصی نیست و همه مردم می توانند درعرصه های مختلف و بالاخص اقتصادی فعالیت داشته باشند.

آقای نوذری اظهار داشتند تحقیق، پژوهش و ظرفیت سازی ها باید حول محور اهداف جهاد اقتصادی پیش رود وبرنامه ریزی ها انجام گیرد.

ایشان بحث آموزش در مسائل اقتصادی رامهم دانستند، اما مهم تر از آن رافرهنگ سازی دانستند تا درپی آن تجار وتولید کنندگان ما به خود باوری رسیده و بتوانند دربازارهای بین المللی حضور داشته باشند .

وی ادامه داد که حضورفعال همه در عرصه تجارت استان باعث ایجاد رقابت سالم و پویایی اقتصاد استان خواهد شد وباید از این موضوع استقبال وحمایت شود .

ایشان نگاه دولت به مسئله تجارت را نگاهی نظارتی دانستند .

آقای مهندس نوذری اظهار داشت که اتاق های فکر باید همانند اتاق های فکر زمان جنگ تحمیلی، بسیار قوی ،فعال و موثر باشند .

ایشان در پایان مطالب شان عنوان کردند که امروزه نمونه های موفقی از حضور سرمایه گذاران خارجی دراستان کهگیلویه وبویراحمد را شاهد هستیم و خواستار این شد که اتاق بازرگانی و فعالین بخش خصوصی به ایجاد دفاتر نمایندگی در بازارچه های مرزی وکشورهای هدف مبادرت ورزند.

روابط عمومی اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن یاسوج