دومین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن یاسوج با تلاوت آیات قران کریم توسط آقای کیهان ایمانی شروع شد. درادامه جلسه آقای کیانی پور ریاست اتاق بازرگان با عرض خیر مقدم به هیئت نمایندگان به مسائل اقتصادی کشور و استان اشاره کردند .

ایشان طرح هدفمند کردن یارانه ها را تحولی عظیم در اقتصاد کشورعنوان کرده و هدفمند کردن یارانه ها را از دیدگان اتاق بازرگانی، قیمت واقعی تولید عنوان کرد و ابراز داشت اگر بسته های حمایتی برای تولید کنندگان وجود نداشته باشد قیمت تولید بالاخواهد رفت. ایشان همچنین گفتند با توجه به اجرای شش ماهه هدفمند کردن یارانه ها هیچ گونه حمایتی ازتولیدکنندگان انجام نگرفته و تولید کنندگان به شدت تحت فشارهستند.

ایشان درادامه با توجه به نزدیک شدن انتخابات اتاق بازرگانی ایران ابراز داشتندکه باید این انتخابات به دور ازمسائل سیاسی برگزار شوند .

آقای کیانی پور درادامه نشست ضمن ارائه گزارش عملکرد اتاق در اردیبهشت ماه به کمیسیون های اتاق بازرگانی اشاره کردند .

درادامه نشست از هیئت نمایندگان خواسته شده در جلسه آموزشی صندوق ضمانت صادرات ایران درتاریخ ۳۱/۳/۹شرکت کنند.

آقای چنگیز هاشمنی از هیئت نمایندگان اتاق به رویه بانکها دراعطای تسهیلات انتقاد کرد و ابراز داشت گرفتن وثیقه از طرف بانکها اشتباه بوده و تضمین باید جایگزین آن شود .

آقای کیانی پور یکی از اصلی ترین اهداف اتاق بازرگانی را دراین دوره صبحانه کاری با مسئولین و فعالین اقتصادی جهت بررسی مشکلات اقتصادی استان دانستند و ابراز امیدواری کردند که این جلسات راهکارهای سازنده جهت پویایی تجارت واقتصاد استان ارائه کنند.

آقای کیانی پور به توافقات نهایی زمین محل احداث ساختمان اتاق بازرگانی یاسوج با منابع طبیعی واستانداری درآینده ای نزدیک اشاره کردند و ابراز امیدواری کردن که تا یک ماه دیگر کلنگ ساخت اتاق به زمین زده خواهد شد.

درادامه جلسه توافق گردید که انجمن بانوان کار آفرین و انجمن کار آفرین جوان دراتاق بازرگانی با دعوت از کار آفرینان فعالیت خود را آغازنمایند .

مصوبات جلسه :

۱-آقای چنگیز هاشمی به عنوان رئیس کمیسیون صنعت ومعدن، آقای عبدالحسین تقویان رئیس کمیسیون تجارت، آقای خداکرم جهانی رئیس کمیسیون گردشگری،  آقای عزیز اله فتحی رئیس کمیسیون بانک وبیمه و آقای کیهان ایمانی رئیس کمیسیون کشاورزی با توافق هیئت نمایندگان انتخاب گردیدند.

۲-جلسات هیئت نمایندگان با توجه به برنامه زمان بندی تهیه شده  ۴شنبه هفته سوم هر ماه و درصورت تعطیلی، یک روز قبل از آن برگزار شود .

۳-مصوب گردید درصورت امکان جلسات کمیسیون های اتاق بازرگانی همزمان با جلسه هیئت نمایندگان برگزار شود .

۴-مصوب گردید درخواست تشکیل کارگروه توسعه صادرات مورخ ۳۱/۳/۹۰با حضور استاندار و مشاور صندوق ضمانت به دبیرخانه کارگروه ارائه گردد .

۵-مصوب گردید کمیسیون صنعت و معدن بعنوان نماینده اتاق درکمیته ویژه متشکل از صاحبان صنایع،  اتاق بازرگانی، مسئولین بانکی و مسئولین سازمان صنایع ومعادن شرکت نمایند.

۶-مصوب گردید صبحانه با مسئولین درهرماه حداقل یک بار تشکیل گردد.

۷-انجمن کار آفرینان جوان و بانوان کار آفرین دراتاق بازرگانی تشکیل شود.