به منظور اطلاع از چرایی عدم مطلوبیت در عملیاتی شدن مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ، نظر سنجی اینترنتی از طریق درگاه اتاق ایران انجام گرفت. نظرسنجی که به مدت یک هفته ادامه داشت به این شرح اعلام می شود.

بر اساس این نظرسنجی، کاربران سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نداشتن تضامین اجرایی قانونی درشورا را دلیل عدم مطلوبیت در عملیاتی شدن مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دانستند.

 نظر سنجی سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با طرح سوال؛ چرا مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به شکل مطلوب عملیاتی نمی شود؟ صورت گرفت. عدم حضور اکثریت اعضای دولت در جلسات شورا، نداشتن تضامین اجرایی قانونی درشورا، عدم جدیت دبیر خانه شورا دراتاق گزینه های پاسخ بودند.

بر اساس این نظر سنجی رای دهندگان، عدم حضور اکثریت اعضای دولت در جلسات شورا – ۶.۹ %، نداشتن تضامین اجرایی قانونی درشورا – ۶۴.۴ %و عدم جدیت دبیر خانه شورا دراتاق – ۲۸.۷ % را دلیل عدم مطلوبیت در عملیاتی شدن مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دانستند.