ردیف نام و نام خانوادگی شماره کارت بازرگانی تاریخ انقضاء ملاحظات
۱ حبیب اله کاظمی پور ۲۳۹۰۱۲۱۱۱۱ ۲۰/۱/۱۳۹۴
۲ سهراب بهرامی نژاد ۴۲۳۱۵۳۰۸۱۵ ۱۶/۲/۱۳۹۴
۳ شهرام باقری ۱۰۸۶۱۹۵۱۲۰۷ ۷/۱۱/۹۴
۴ محمد باقر فهیمی اردکانی ۱۰۸۶۱۶۹۶۷۲۶۰۰ ۲۲/۲/۹۴
۵ جبار کیانی پور ۱۰۶۸۰۰۱۳۹۹۲ ۳۰/۱۰/۹۴
۶ شهرام رحیم پور ۱۸۱۵۴۱۹۱۷۲ ۱۷/۲/۹۴
۷ منصور راد ۴۲۵۰۵۲۸۳۷۵ ۱۱/۳/۹۴
۸ سید شمس اله هاشمی ۵۵۰۹۸۹۸۳۶۴ ۳/۳/۹۴
۹ قربانعلی رفیعی بلداجی ۶۲۹۹۸۱۹۴۲۱ ۱۸/۳/۹۴
۱۰ علی رکان ۴۲۵۰۵۸۶۴۶۴ ۱۷/۳/۹۴
۱۱ بهزاد کاظمی ۴۲۳۱۶۷۸۰۷۳ ۲۲/۳/۹۴
۱۲ خدا کرم جهانی ۱۰۸۶۱۷۶۳۷۷۹ ۲۸/۳/۹۴
۱۳ مریم دیباجی ۱۰۱۰۱۷۵۰۴۱۲ ۴/۳/۹۴
۱۴ وحید گرجی ۱۰۸۶۱۶۸۴۶۳۷ ۱۱/۴/۹۴
۱۵ محمد سعید کاظمی ۵۵۰۹۷۴۷۰۵۶ ۱۱/۴/۹۴
۱۶ سید حسین موسوی نور ۱۰۶۸۰۰۷۴۰۶۱ ۱۱/۵/۹۴
۱۷ عبد الله قبادی ۱۰۶۸۰۰۲۲۷۹۱ ۲۸/۵/۹۴
۱۸ غلام حسین رضایی ۱۰۶۸۰۰۱۶۲۵۶ ۸/۱۲/۹۳
۱۹ فردین اسدروز ۴۲۵۰۹۳۱۱۴۲۰ ۲۸/۱۱/۹۴
۲۰ سید مصطفی دانشمند ۴۲۵۱۰۳۷۵۱۰ ۱۸/۶/۹۴
۲۱ علی صادقی ۳۲۵۱۷۴۷۹۹۱ ۱۲/۷/۹۴
۲۲ ناصر کریمی ۵۵۰۹۹۰۲۰۶۱ ۵/۷/۹۴
۲۳ علی محمدی گوهرگان ۴۲۶۹۱۰۳۵۲۳ ۱۲/۷/۹۴
۲۴ ابوذر منصوری ارخلو ۲۳۰۰۱۳۴۰۶۳ ۲۰/۷/۹۴
۲۵ علی صادقی کهمینی ۲۲۹۸۶۰۲۳۹۵ ۱۴/۷/۹۴
۲۶ چنگیزهاشمی ۱۰۸۶۱۹۶۴۵۲۵ ۳/۸/۹۴
۲۷ سید عبد الحسین تقویان ۴۲۳۰۰۳۳۴۷۸ ۱۴/۸/۹۴
۲۸ صادق نصیرپور ۱۹۷۲۰۲۱۵۶۷ ۲۷/۸/۹۴
۲۹ بهرام باقری ۱۰۸۶۱۹۹۳۲۲۶ ۲۸/۸/۹۴
۳۰ حامد پرهیزگاریان ۴۲۳۱۶۵۲۵۴۶ ۲۹/۸/۹۴
۳۱ علی اکبری ۱۰۸۶۱۹۳۶۲۵۵ ۸/۸/۹۸
۳۲ لشکر آذرپیوند ۴۲۵۰۴۸۸۶۷۵ ۱۸/۹/۹۴
۳۳ سیف اله داورپناه ۴۲۵۰۰۳۵۲۶۳ ۱۰/۹/۹۴
۳۴ حبیب اله نوروزی ۵۳۲۹۶۵۰۲۹۱ ۱۹/۹/۹۴
۳۵ عزیز دشتیان ۲۳۹۱۰۷۴۵۸۱ ۱۵/۱۰/۹۴
۳۶ بخشعلی رئوفی پور ۱۰۸۶۱۶۹۶۸۳۸ ۲۷/۹/۹۴
۳۷ کیهان ایمانی ۲۲۹۴۷۲۰۹۵۴ ۱۱/۱۰/۹۴
۳۸ علی چراغی ۴۲۳۰۹۶۵۴۸۶ ۳۰/۱۰/۹۴
۳۹ منوچهر یاری تل زالی ۴۲۳۰۰۱۰۶۸۰ ۲۵/۱۰/۹۴
۴۰ شاپور پشتیبان ۴۲۳۱۹۵۳۲۱۱ ۲۴/۱۰/۹۴
۴۱ سید هدایت جلال اصل ۲۳۹۰۱۱۱۰۷۶ ۲۹/۱۰/۹۴
۴۲ بهمن چرامی ۴۲۵۱۰۷۱۵۸۱ ۹/۱۱/۹۴
۴۳ مهدی رهسپاری اردکانی ۲۵۴۹۷۶۷۱۶۰ ۲/۱۱/۹۴
۴۴ روح اله طاهری ۴۲۳۱۶۵۶۰۰۲ ۲/۱۱/۹۴
۴۵ عزیز اله رحیمی ۱۰۸۶۱۷۴۲۰۹۷ ۲/۱۱/۹۴
۴۶ شکر اله محمد بیدک ۴۲۶۸۹۲۷۹۵۶ ۲/۱۱/۹۴
۴۷ فتاح جاودانه ۴۲۳۱۳۱۲۵۸۳ ۲/۱۱/۹۴
۴۸ امرالله حسینی ۴۲۳۰۵۲۸۷۲۸ ۱/۱۱/۹۴
۴۹ محمد رضا ملایی سی سخت ۱۲۰۹۳۶۰۸۶۱ ۴/۱۱/۹۴
۵۰ فرامرز خوبانی ۴۲۶۹۴۰۸۳۶۷ ۴/۱۱/۹۴
۵۱ محمدکریم علی پور ۴۲۳۰۵۵۳۴۶۳ ۴/۱۱/۹۴
۵۲ محمدرضا مشایخ کمارجی ۵۴۷۹۷۴۹۸۲۱ ۸/۱۱/۹۴
۵۳ جمشید بزرگیان زاده ۱۸۶۱۴۵۳۰۳۵ ۸/۱۱/۹۴
۵۴ سید آیت تقوی ۴۲۵۰۵۶۰۹۴۵ ۸/۱۱/۹۴
۵۵ اردوان آذرکیش ۴۲۵۰۹۶۱۳۱۱ ۶/۱۱/۹۴
۵۶ عزیز اله فتحی ۵۵۰۹۷۵۰۵۵۳ ۵/۱۱/۹۴
۵۷ علی نجات چیره نژاد ۵۹۹۹۶۲۱۷۵۵ ۹/۱۱/۹۴
۵۸ پژمان سلیمانی ۲۳۹۱۷۸۱۲۴۵ ۱۰/۱۱/۹۴
۵۹ اله بخش حسینی ۴۲۳۰۲۷۸۷۰۵ ۱۶/۱۱/۹۴
۶۰ حمید خدری ۳۵۳۹۹۳۷۸۳۸ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳
۶۱ همداد باردل ۴۲۳۱۵۲۷۵۲۰ ۲۸/۱۱/۹۴
۶۲ القاس قنبری ۱۰۸۶۱۷۴۷۵۳۰ ۶/۱۱/۹۴
۶۳ بار احمد اکرامی نژاد ۶۰۰۹۷۷۶۱۷۱ ۲۱/۲/۹۴
۶۴ فرشید عزیزی طاس احمدی ۴۲۵۰۹۲۴۴۳۲ ۲۹/۱۱/۹۴
۶۵ طاهره آذرگشسب ۱۰۶۸۰۰۷۲۸۹۰۰ ۲۸/۱۱/۹۳
۶۶ موسی آرام ۱۰۶۸۰۰۰۲۳۵۵۰ ۲۹/۱۱/۹۴
۶۷ سعید محسن خواه ۲۵۴۹۵۶۹۳۵۰ ۲/۱۲/۱۳۹۴
۶۸ مختار نیک روز ۴۲۵۰۷۹۹۰۷۷ ۳۰/۱۱/۹۴
۶۹ منوچهر عزیزی ۱۰۸۶۱۶۹۶۸۵۷ ۲۹/۱۱/۹۴
۷۰ علی کرم بهره مند ۴۲۵۰۳۶۷۰۷۱ ۳۰/۱۱/۹۴
۷۱ خداکرم پژوهنده ۱۰۸۶۱۶۸۴۵۳۰ ۲۹/۱۱/۹۴
۷۲ مجتبی مدحتی ۱۰۸۶۱۱۸۵۶۶۰ ۵/۱۲/۱۳۹۴