20120927091906_IMG_0198

دراین جلسه که به ریاست مهندس عزیزی نائب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج تشکیل گردید، توجه ویژه به ثبت اتحادیه  تولید کنندگان و صادرکنندگان آب معدنی استان با توجه به پتانسیل های این استان در تولید آب های معدنی و آشامیدنی را ضروری دانست و همچنین  ابراز نمود؛با ایجاد اتحادیه تولید کنندگان در مناسبات سیاسی وفضای کسب وکار با قدرت و انسجام می توانند مطالبات خود را از دولت درخواست نمایند. در ادامه این جلسه پیش نویس اساسنامه اتحادیه تولید کنندگان وصادرکنندگان آب معدنی استان شامل یک مقدمه ، هفت فصل و ۵۹ماده و۱۱ تبصره تهیه و به تصویب هیئت موسس اتحادیه رسید.