روزنامه شرق:

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=409&pageno=14

روزنامه دنیای اقتصاد:

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/804179/

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/804181/

خبرگزاری میراث فرهنگی (chn):

http://chn.ir/NSite/FullStory/News/?Id=110458&Serv=2&SGr=24

http://chn.ir/NSite/FullStory/News/?Id=110427&Serv=2&SGr=24

http://chn.ir/NSite/FullStory/News/?Id=110427&Serv=2&SGr=24

سایت ک ب :

http://k-b.ir/278270

http://k-b.ir/278350

http://k-b.ir/279012

http://k-b.ir/278357

http://k-b.ir/278506

http://k-b.ir/279006

http://k-b.ir/278986

http://k-b.ir/279008

http://k-b.ir/278801

http://k-b.ir/278803

http://k-b.ir/278974

http://k-b.ir/278992

http://k-b.ir/278996

http://k-b.ir/279010

http://k-b.ir/278832

خبرگزاری فارس:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930231000755

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930301000946

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930301000866

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930231000807

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930301000238

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930301000017

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930301000010

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930231001626

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930231001591

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930231001562

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930231001587

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930231001557

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930231001475

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930231001438

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930231000966

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930231000897

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930231000910

خبرگزاری ایرنا:

http://www3.kb.irna.ir/fa/News/81173751/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%88_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%87%D9%85_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA

http://www3.kb.irna.ir/fa/News/81173729/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%88_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

http://www3.kb.irna.ir/fa/News/81173729/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%88_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

http://www3.kb.irna.ir/fa/News/81173715/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%88_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D8%AF%D9%86%D8%A7_%D9%85%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%D8%A7_%D8%AC%D8%B0%D8%A8_%DA%A9%D9%86%D8%AF

http://www3.kb.irna.ir/fa/News/81173699/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%88_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C/%DA%A9%D9%88%D9%87_%DA%AF%D9%84_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%B7%D8%A8_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

http://www3.kb.irna.ir/fa/News/81173286/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%87%D8%A7/%D8%AA%D9%BE%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7_%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C_%D9%88_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA

http://www3.kb.irna.ir/fa/News/81173204/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%87%D8%A7/%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7_%D8%AA%D8%A7_%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF

http://www3.kb.irna.ir/fa/News/81173076/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%87%D8%A7/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88_170_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

http://www3.kb.irna.ir/fa/News/81173068/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C_%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D9%87_%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%DA%A9%D9%85%DA%A9_%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AF

http://www3.kb.irna.ir/fa/News/81174524/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

خبرگزاری ایسنا:

http://yasouj.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=15501

http://yasouj.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=15503

http://yasouj.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=15508

http://yasouj.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=15500

http://yasouj.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=15495

http://yasouj.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=15493

http://yasouj.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=15492

http://yasouj.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=15491

http://yasouj.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=15490

http://yasouj.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=15489

http://yasouj.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=15487

http://yasouj.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=15485

http://yasouj.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=15484

http://yasouj.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=15483

خبرگزاری مهر:

http://www.mehrnews.com/detail/News/2296987

http://www.mehrnews.com/detail/News/2296979

http://www.mehrnews.com/detail/News/2296557

http://www.mehrnews.com/detail/News/2296528

http://www.mehrnews.com/detail/News/2296531

http://www.mehrnews.com/detail/News/2296523

http://www.mehrnews.com/detail/News/2296179