IMG_4820پانل های تخصصی همایش فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری برگزار شد.

 در این همایش که به همت اتاق بارگانی استان برگزار شده در پانل اول با موضوع بررسی فرصت ها، چالش ها و مشوق های سرمایه گذاری در بخش گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد که متخصصان در این پانل دیدگاهها ونظرات علمی و کارشناسی خود را ارائه دادند. ریاست این بخش بر عهده آقای منوچهری بود.

در پانل دوم این همایش نیز به بحث و بررسی عوامل و عناصر موثر در صنعت گردشگری منطقه ۴ کشور که به قلب ایران مشهور است و راهکارهای همکاری مشترک در جهت توسعه گردشگری این مناطق پرداخته شد و استانهای ۵ گانه به معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در بخش های مختلف استان خود پرداختند. ریاست این بخش نیز به عهده دکتر سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران بود.

گزارش تصویری از این دو پانل:

IMG 4806 150x112 برگزاری پانل های تخصصی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری در یاسوج/ تصاویر
IMG 4807 150x112 برگزاری پانل های تخصصی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری در یاسوج/ تصاویر
IMG 4808 150x112 برگزاری پانل های تخصصی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری در یاسوج/ تصاویر

IMG 4810 150x112 برگزاری پانل های تخصصی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری در یاسوج/ تصاویر
IMG 4811 150x112 برگزاری پانل های تخصصی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری در یاسوج/ تصاویر
IMG 4812 150x112 برگزاری پانل های تخصصی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری در یاسوج/ تصاویر

IMG 4813 150x112 برگزاری پانل های تخصصی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری در یاسوج/ تصاویر
IMG 4814 150x112 برگزاری پانل های تخصصی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری در یاسوج/ تصاویر
IMG 4818 150x112 برگزاری پانل های تخصصی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری در یاسوج/ تصاویر

IMG 4819 150x112 برگزاری پانل های تخصصی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری در یاسوج/ تصاویر
IMG 4820 150x112 برگزاری پانل های تخصصی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری در یاسوج/ تصاویر
IMG 4821 150x112 برگزاری پانل های تخصصی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری در یاسوج/ تصاویر

IMG 4822 150x112 برگزاری پانل های تخصصی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری در یاسوج/ تصاویر
IMG 4823 150x112 برگزاری پانل های تخصصی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری در یاسوج/ تصاویر
IMG 4824 150x112 برگزاری پانل های تخصصی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری در یاسوج/ تصاویر

IMG 4825 150x112 برگزاری پانل های تخصصی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری در یاسوج/ تصاویر
IMG 4826 150x112 برگزاری پانل های تخصصی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری در یاسوج/ تصاویر
IMG 4827 150x112 برگزاری پانل های تخصصی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری در یاسوج/ تصاویر

IMG 4828 150x112 برگزاری پانل های تخصصی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری در یاسوج/ تصاویر
IMG 4829 150x112 برگزاری پانل های تخصصی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری در یاسوج/ تصاویر