با صدور بخشنامه ای از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۹۳ ابلاغ شد.

 علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با صدور بخشنامه ای اعلام کرد: با عنایت به بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور که بموجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، برای سال ۹۳، مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال در سال تعیین گردیده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ۱۰ درصد و مازاد بر این به نرخ ۲۰ درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است.

لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش های خصوصی و دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مکلفند حسب مقررات ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداختی یا تخصیص تا پایان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف ۳۰ روز ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

به عنوان مثال شخصی که از ابتدای سال ۹۳ در کارگاهی مشغول کار است:

اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد دریافتی شخص در تیرماه سال ۱۳۹۳ به شرح ذیل است:

۱- حقوق و دستمزد مستمر نقدی در تیرماه ۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال است.

۲- جمع حقوق و دستمزد نقدی تا پایان خرداد ماه ۴۲۰۰۰۰۰۰ ریال است.

۳- مزایای مستمر غیرنقدی در تیرماه ۱۴۰۰۰۰۰ ریال است.

۴- جمع مزایای مستمر غیرنقدی تا پایان خردادماه ۴۲۰۰۰۰۰ ریال است.

۵- مزایای غیرنقدی غیرمستمر در تیرماه ۵۰۰۰۰۰۰ ریال است.

۶- جمع مزایای غیرنقدی غیرمستمر تا پایان خردادماه ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال است.

۷- مزایای غیر مستمر نقدی در تیرماه ۳۰۰۰۰۰۰ ریال است.

۸- جمع مزایای غیرمستمر نقدی تا پایان خردادماه ۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال است.

جمع مالیات پرداخت شده شخص مذکور تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۳ جمعا ۱۹۹۵۰۰۰ ریال است.