در سال گذشته حدود ۹۵ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری صنعتی در سراسر کشور انجام شده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داد: در سال ۹۲ بیش از  ۲ هزارو ۷۳۰ واحد صنعتی به بهره برداری رسیدند.

میزان اشتغال ایجاد شده از ناحیه صدور پروانه های بهره برداری صنعتی در این مدت بیش از ۵۰ هزار نفر بوده است.

بیشترین واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده در سال گذشته به ترتیب در استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، تهران ومرکزی بوده است.