بانک مرکزی گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی در نیمه نخست سال ۹۲ را منتشر کرد که بر اساس آن، رشد اقتصادی منفی ۳.۱ درصد و هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار منفی ۲.۷ درصد اعلام شد.

 بانک مرکزی گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی در نیمه نخست سال ١٣٩٢ را منتشر کرد که بر اساس داده های حاصل از منابع آماری و برآوردهای مقدماتی انجام شده در خصوص تولید ناخالص داخلی کشور، نتایج اولیه نشان دهنده آن است که در نیمه نخست سال ١٣٩٢ تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال ١٣٧۶ به ٢۴٩٩٠٧ میلیارد ریال کاهش یافته است.

نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی حاکی از برآورد رشد اقتصادی ۳.۱- درصدی برای نیمه نخست سال ۹۲ است.

از سوی دیگر در سمت تقاضای اقتصاد، علیرغم رشد مثبت ۳.۷ درصدی مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی، کاهش مخارج مصرف نهایی بخش دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به ترتیب با نرخ رشد ۷.۳- و ۱۴.۳- درصد نسبت به دوره مشابه سال ۹۱) نقش قابل توجهی در کاهش رشد اقتصادی نیمه نخست سال ١٣٩٢ ایفا نموده اند.

بر اساس برآوردهای اولیه ای که در خصوص سایر اقلام هزینه ای اقتصاد همچون تغییر در موجودی انبار ، صادرات و واردات به عمل آمده است در مجموع، هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در نیمه نخست سال ١٣٩٢ نسبت به سال قبل ۲.۷- درصد کاهش داشته است.

برآوردهای انجام شده در خصوص نرخ رشد اقتصادی سال ١٣٩٢ مقدماتی بوده و در معرض تجدید نظر قرار دارد .همچنین به دلیل تجدید نظری که در آمار پایه بخش کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است نرخ رشد اقتصادی نیمه نخست سال ١٣٩١ نیز بازبینی شده و مجددا برآورد گردیده است.

 

درصد تغییر ( رشد) تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیتهای اقتصادی و اقلام هزینه ای
به قیمت های ثابت سال ۱۳۷۶ نیمه اول سال ۱۳۹۱ نیمه اول سال ۱۳۹۲
ارزش افزوده گروه کشاورزی ۶.۱ ۲.۱
ارزش افزوده گروه نفت ۳۷.۶- ۹.۴-
ارزش افزوده گروه صنایع و معادن ۱۰.۹- ۷.۷-
ارزش افزوده گروه خدمات ۱.۱- ۲.۴-
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۶.۳- ۳.۱-
مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی ۵.۵- ۳.۷
مخارج مصرف نهایی بخش دولتی ۶.۱- ۷.۳-
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱۹.۱- ۱۴.۳-
صادرات کالاها و خدمات ۱۷.۷- ۳.۵
واردات کالاها و خدمات ۲۰.۲- ۳۰.۳-
هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار ۶.۰- ۲.۷-

به گزارش مهر، پیش از این، دولتمردان نرخ رشد اقتصادی در پایان دولت احمدی نژاد را منفی ۵.۸ درصد اعلام کرده بودند.