وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام مخالفت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با افزایش نرخ سود بانکی گفت: هنوز نتوانسته ایم از شرایط رکود خارج شویم.

 علی طیب نیا با بیان اینکه افزایش نرخ سود بانکی مورد تأیید این وزارتخانه و بانک مرکزی نیست گفت: تصمیم یا مصوبه ای هم در اینباره نداریم. وزیر اقتصاد درباره مسابقه بانک ها برای افزایش نرخ سود بانکی گفت: فکر نمی کنم این مسابقه موضوعیت داشته باشد و البته چون این روزها مطرح شده است، گروهی را مأمور کردیم که رسیدگی کند.

وی افزود: اداره نظارت بانک مرکزی هم کنترل ها را شدیدتر کرده است. طیب نیا گفت: در شرایط فعلی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم است و هنوز نتوانسته ایم از شرایط رکود خارج شویم و به رونق برسیم، افزایش نرخ سود بانکی مورد تأیید نیست.

طیب نیا خاطرنشان کرد: درباره نرخ سود سپرده هم باید به نرخ تورم توجه کنیم که روند نزولی دارد و امیدواریم در سال آینده به نحو معناداری از امسال پایین تر باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: با توجه به اینکه نرخ سود سپرده ها متناسب با تورم انتظاری تعیین می شود، جهت گیری اقتصاد را کاهش نرخ سپرده ها به تبعیت از کاهش نرخ تورم می بینیم و زمینه این کار فراهم خواهد شد.

وی گفت: همچنین موضوع نرخ سود تسهیلات و سپرده از حوزه اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود، این موضوع بر عهده شورای پول و اعتبار است که تاکنون هم چیزی مطرح نبوده یا تصویب نشده است.