عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی اظهار داشت: روند کمیسیون محوری فعالیت، نمود و نتیجه کار اتاق ایران را غنای کیفی بخشیده است .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یاسوج به نقل از اتاق ایران، نشست ماهانه شورای رؤسای کمیسیون های اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی با دو دستور تبادل نظر پیرامون شرایط و موقعیت فعلی اتاق و راهبرد برخورد با وضعیت اقتصادی کشور و ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه کمیسیون ها و طرح خروجی محوری کمیسیون ها و هدفگذاری سال ۹۲ روز شنبه هفدهم اسفند در محل اتاق ایران برگزار شد .

«پدرام سلطانی» در این نشست از فعالیت و تلاش اعضاء، رؤسا و نواب رؤسای کمیسیون های هجده گانه اتاق بازرگانی ایران تقدیر کرد و افزود: حرکت کمیسیون محوری میتواند جایگاه و تاثیرگذاری اتاق ایران را در مناسبات رایج بر فضای اقتصاد کشور ارتقاء بخشد.
وی با تأکید بر نظر اعضاء مبنی بر لزوم ارتقاء و بهبود جایگاه کمیسیون ها در ساختار اتاق بازرگانی اظهار داشت: تثبیت جایگاه کمیسیون ها انتظار به حقی است که البته در یک روند و روال کارکرد گرایانه محقق می شود.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران جریان کمیسیون محوری در سه سال گذشته را برخوردار از روندی رو به جلو و موفقیت آمیز تحلیل کرد.

سلطانی با یادآوری اینکه فرآیند و ساختار شکل گیری کمیسیون محوری در یک قالب و پروسه چهار مرحله ای دراین دوره از فعالیت اتاق ایران کلید خورد خاطر نشان کرد: سال اول این جریان به تدوین شیوه نامه ها، آیین نامه ها و فرمت های اجرایی کمیسیون ها اختصاص یافت.

وی افزود: اجرای قالب ها، آیین نامه ها و استاندارد کردن فرآیند فعالیت کمیسیون ها در سال ۹۱ به عنوان دومین مرحله زمانی فرآیند کمیسسیون محوری اتاق بازرگانی پیگیری شد.

وی سال ۹۲ را به عنو ان سومین مرحله در زمانبندی پروسه کمیسیون محوری اتاق ایران به مقطع تعریف و تعیین فعالت «خروجی محوری» تحلیل و تعریف کرد.

وی اظهار داشت: در این مرحله نگاه معطوف به هدفمندی نشست های کمیسیون ها و محوریت بخشیدن به خروجی های کارشناسی کمیسیون ها و منتج شدن آنها به گزارش های کارشناسی مطمح نظر قرار داشت.

عضو هیأت رئیسه اتاق اتیران تصریح کرد: سال آینده به عنوان سال چهارم در تقویم زمانی راه اندازی ساختار کمیسیونی اتاق ایران به عنواتن مقطع و بازه زمانی نتیجه گیریس تعیین شده است.

سلطانی مرحله چهارم فعالیت کمیسیون ها را معطوف به نتیجه گیری از فعالیت کمیسیونها عنوان و تأکید کرد: در سال آینده باید نشست ها و مطالب مطروحه در کمیسیون های هجده گانه اتاق بازرگانی ایران با موضوع تحلیل و تأثیر گذاری بر شرایط حاکم و جاری در فضای اقتصادی کشور و رویکرد حفظ و پیگیری خواسته های بخش خصوصی سازماندهی شوند.
وی با ذکر اینکه براین اساس طرحی برای تدوین راهکارها و آیین نامه تحقق هدفگذاری انجام شده برای سال چهارم فعالیت کمیسیون ها درحال تدوین است از اعضاء و رؤسای کمیسیون ها خواست که نظرها و پیشنهادهای خودرا دراین خصوص ارائه کنند.

سلطانی همچنین به موضوعی شدن کمیسیون ها و نیز تشکیل کنفدراسیون بخش های موضوعی مختلف و رفع موازی کاری ها در سال آتی تاکید کرد.

تحلیل روند فعالیت کمیسیون ها و به خصوص لزوم تجهیز فکری کمیسیون ها از مواردی بود که دراین نشست مورد تأکید حاضران قرار گرفت.

«محسن چمن آرا» نایب رئیس کمیسیون عمران خواستار وجود یا راه اندازی اتاق فکر و یا بازوی فکری برای هماهنگی و هم نوا سازی نظر کمیسیون های مختلف شد.
وی گفت: به کرات نظرهای متعارض و مخالف از کمیسیون ها و اعضای کمیسیون های مختلف در مورد موضوع واحدی شنیده می شود که بدیهی و برخاسته از نوع نگرش بخشی نگر کمیسیون ها واعضای آنهاست .
وی افزود: این متفاوت بودن نظر اعضای تشکلی واحد هرچند طبیعی باشد موجب کاهش اعتبار وروایی پارلمان بخش خصوصی نزد مخاطبان اعم از نهادهای اجرایی، قانونگذاری و یا مردم می شود .
وی اعتقاد دارد: وجود بازوی فکری که مجموعه کمیسیون ها را در موضوع واحد از نظرهای متعارض رهانیده و صدای واحدی از اتاق منعکس کند به عنوان یک ضرورت ارائه کرد.

مسعود دانشمند رئیس کمیسیون حمل ونقل دراین نشست با تأیید لزوم بهره مندی از نظر تخصصی واحد در مورد موضوع های واحد پیشنهاد کرد: شورای کمیسیون ها به عنوان بازوی نظارتی مجموعه کمیسیون های تخصصی اتاق لحاظ شود.
وی گفت: شورای رؤسای به عنوان تجمیع و چکیده کمیسیون های تخصصی می تواند نظر و مشاوره های مصداقی و مناسب به مجموعه ارائه کند.

دبیر کمیسیون های اتاق بازرگانی نیز دراین نشست گزارشی از عملکرد و ارزیابی کمیسیون های مختلف کرد .

«حامد نیک رفتار » ارتقاء توان کارشناسی کمیسیون ها را از اولویت های سال ۹۲ ذکر کرد و گفت: به این منظور هم اکنون از توان ۲۵ کارشناس برای ارتقا سطح کیفی خروجی کمیسیون ها استفاده می شود.
وی از اجرا و انجام ۳۸ گزارش تحلیلی در سال جاری خبر داد و گفت: در سال گذشته ۴ عنوان گزارش تهیه شده بود.
وی همچنین اظهار داشت: کمیسیسونهای هیجدگانه اتاق بازرگانی در سال جاری ۲۵۰ نشست داشته اند.