وزیر تعاون، کار و رفاه با اعلام اینکه سیاست‌های دولت برای ایجاد اشتغال تنها توزیع پول نیست، گفت: استفاده از تجارب بین المللی و منطقه ای کردن مشاغل خانگی باید مورد توجه قرار گیرد.

 علی ربیعی در نشست ستاد ساماندهی مشاغل خانگی،‌ سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید در حوزه های اشتغال زایی را تبیین کرد و گفت:‌ مشاغل خانگی از پایین ترین سطوح ایجاد شغل در این زنجیره است که باید به هم متصل شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه با تاکید بر لزوم شناسایی ظرفیت های حوزه مشاغل خانگی اظهارداشت: سیاست دولت برای اشتغال فقط توزیع پول نیست و ‌برای رسیدن جامعه به پویایی لازم با توجه به محدودیت منابع و اعتبارات باید ظرفیت های موجود در حوزه مشاغل خانگی و هدایت آن به سمت ایجاد مشاغل پایدار مورد توجه قرار گیرد.

ربیعی با تاکید بر اینکه تنها اکتفا کردن به ایجاد اشتغال در بنگاه های بزرگ درست نیست بیان داشت: توجه به مشاغل خُرد و مشاغل خانگی ضروری و راهگشا است.

وی با اشاره به محدودیت منابع موجود،‌ لزوم تدوین استراتژی های جدید اشتغال زایی از جمله توجه به مشاغل خانگی را با اهمیت دانست و افزود: ‌استراتژی دولت در حوزه های اشتغال زایی، معطوف به مشاغل خُرد و خانگی نیز هست.

وزیر تعاون، کار و رفاه ضرورت انجام مطالعه و کار کارشناسی و دلسوزانه در این زمینه را یادآورشد و افزود:‌ با مطالعه دقیق، عمیق و کارشناسانه در این حوزه بایستی بحث مشاغل خانگی در چرخه های بزرگ تر تعریف شوند.

وی لزوم استفاده از تجارب بین المللی و منطقه ای کردن مشاغل خانگی را مورد تاکید قرار داد و افزود:‌ با شناسایی ظرفیت های موجود در این زمینه و انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی می توان مشاغل مولد و پایدار ایجاد کرد.

ربیعی ضمن اعلام آمادگی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه در زمینه ارائه آموزش های مهارتی به وی‍ژه در حوزه مشاغل خانگی، ضرورت حمایت های مالی از این بخش را مورد تاکید قرار داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه همچنین بر لزوم توجه به جهت دهی مشاغل خانگی به سمت فعالیت های گروهی و تعاونی در این بخش تاکید کرد و گفت: با شکل گیری یک شغل در خانه و توجه به مسئله بازاریابی در حوزه مشاغل خانگی، زمینه ایجاد اشتغال مولد و پایدار فراهم می شود.

ربیعی با تاکید بر مطالعه کارشناسی و تعریف دقیق و درست مشاغل خانگی و با در نظر گرفتن مشکلات موانع اجرایی در این حوزه از جمله مسائل مالیاتی یادآورشد: لزوم تدوین استراتژی های دقیق و آسیب شناسی و اندازه گیری پایداری مشاغل خانگی بسیار ضروری است.

وی با بیان اینکه مشاغل خانگی هم اکنون در ادبیات نظری تعریف شده است تصریح کرد:‌ باید در جهت رسیدن به اهداف موردنظر، چارچوب های عملیاتی و اجرایی نیز ترسیم شود.

مهر