151660-848رییس مجمع واردات کشور با بیان این که نگاه تجار و فعالان اقتصادی همگام با دولت متمرکز بر گسترش و توسعه مناطق آزاد است، گفت: تشکل ها نیز باید در این خصوص و با هدف تسهیل تجارت و رفع دست اندازها و مشکلات به ایفای نقش بپردازند. محمدحسین برخوردار که همراه با جمعی از واردکنندگان جهت بررسی پتانسیل های اقتصادی و تجاری جزیره کیش و گسترش همکاری های دوجانبه میان مجمع واردات و منطقه آزاد کیش به این جزیره سفر کرده است، در دیدار با معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت: جهان تجارت درحال تغییر است و تجار ایرانی در برهه حساسی قرار گرفته اند و برای موفقیت در فضای شکل گرفته پس از گسست تحریم ها، نیاز به حمایت و پشتیبانی مضاعف دارند. برخوردار ضمن تاکید بر این نکته که بخش عمده ای از فعالیت واردکنندگان در مناطق آزاد تمرکز یافته است، ادامه داد: هدف اصلی از راه اندازی مناطق آزاد در بسیاری از کشورهای درحال توسعه بهره مندی از اقتصاد رقابتی، ایجاد اشتغال، توسعه صادرات، کاهش هزینه تمام شده واردات، جذب و تشویق سرمایه های خارجی، ایجاد درآمد ارزی، انتقال تکنولوژی، توسعه مناطق و برپایی نمایشگاه ها بوده که در کشور ما هم بر همین اساس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شکل گرفته است. رییس مجمع واردات کشور اضافه کرد: در قانون برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۸ دولت با انگیزه تحقق سیاست توسعه صادرات غیر نفتی، بدنبال بهره گیری از اثرات مثبت مناطق آزاد و دسترسی به بازارهای منطقه، مواد اولیه و نیروی انسانی، انرژی ارزان و رقابت با دیگر کشورهای جهان اقدام به تاسیس سه منطقه آزاد کرد. علی جیرفتی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش نیز در این دیدار ضمن استقبال از همکاری مشترک با مجمع واردات تصریح کرد: دولت برای هریک از مناطق آزاد ماموریت و رسالت ویژه ای تعریف کرده و ماموریتی که خاص منطقه آزاد کیش در نظر گرفته شده توسعه گردشگری و تجارت است و چشم امید متولیان در این خصوص به همکاری نزدیک با فعالین تجارت خارجی کشور است. وی ضمن تاکید بر ضروت تسهیل تجارت در منطقه آزاد کیش تصریح کرد: مجمع واردات به عنوان صدای مشترک همه واردکنندگان شناسنامه دار کشور می تواند ضمن بررسی کارشناسی مشکلات و دست اندازهای احتمالی در فرایند واردات، راهکار های متناسب با آنها را ارائه کند تا در جلسات مشترک به یک نقطه مشترک برای ارتقاء سطح رضایتمندی فعالان اقتصادی شناسنامه دار دست پیدا کنیم.