مدیر کل بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از واگذاری شرکت بازرگانی دولتی خبر داد و گفت: تنظیم بازار محصولات کشاورزی مستلزم واگذاری همه امکانات و اعتبارات است که وزیر کشاورزی پیشنهاد برگزاری ستاد تنظیم بازار با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور را داده است. اسماعیل عباس‌پور اظهار کرد: قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در حال اجرا است و واگذاری‌های آن نیز در حال انجام است؛ به‌گونه‌ای‌که شرکت بازرگانی دولتی با همه زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های وابسته‌اش به زودی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود. وی افزود: تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است؛ اما اجرای نهایی این بند از قانون از سوی وزارت جهاد کشاورزی، مستلزم در اختیار داشتن همه امکانات، اعتبارات، نیروی انسانی و بسترهای لازم برای اجرا است. مدیر کل بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: یکی دیگر از تمهیدات اندیشیده شده برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی این است که وزیر جهاد کشاورزی به معاون اول رئیس‌جمهور پیشنهاد داده تا جلسات ستاد تنظیم بازار به دبیری وزارت جهاد کشاورزی و ریاست معاون اول برگزار شود تا بتواند اثربخشی بهتری داشته باشد.