بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای درباره متقاضیان ضمانت نامه های بانکی اعلام کرد: ضمانت‌نامه بانکی سندی غیرقابل برگشت است و بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ضامن، از زمان صدور ضمانت نامه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند بدون رضایت دو طرف دیگر (ضمانت‌خواه و یا ذینفع)، نسبت به ابطال یا اصلاح آن اقدام کند.

به گزارش  مهر، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای و اشاره به نکات قابل توجه برای متقاضیان ضمانت‌نامه‌های بانکی اعلام کرد: هنگام دریافت ضمانت‌نامه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به ارکان اساسی تشکیل‌دهنده ضمانت‌نامه بانکی و قرارداد پایه مربوط، توجه کافی داشته باشید.

نظر به اینکه در سال‌های اخیر استفاده از ضمانت‌نامه‌های بانکی، به دلیل نقش مؤثر آنها در انعقاد قراردادهای تجاری و اقتصادی و نیز روان‌سازی تعهدات ناشی از اجرای این قراردا‌دها، رو به افزایش بوده و این ابزار نقش خود را در جهت تشویق و رونق فعالیت‌های اقتصادی و نیز بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری به خوبی ایفا نموده، لذا ضروری است برای حفظ کارکرد مثبت این ابزار با‌اهمیت بانکی، هموطنان عزیزی ‌که ذینفع این قبیل ضمانت‌نامه‌ها می‌شوند، نکات ذیل را مد نظر قرار دهند.

ضمانت‌نامه‌های بانکی‌، بر اساس یک رابطه پایه میان ضمانت‌خواه و ذینفع مشتمل بر هرگونه قرارداد، شرایط مناقصه و مزایده یا هر نوع رابطه حقوقی دیگر و به عنوان تضمین حسن اجرای تعهداتی که ضمانت‌خواه به موجب روابط مذکور بدان متعهد شده است، صادر می شود.

معمولا در متن ضمانت‌نامه‌های بانکی، به این روابط پایه اشاره می‌شود تا نشان دهد ضمانت‌نامه در ارتباط با چه قرارداد یا رابطه‌ای صادر شده است. اگرچه، باید توجه داشت ضمانت‌نامه بانکی یک تعهد مستقل از رابطه پایه بوده و ایرادات مربوط به رابطه پایه نسبت به این تعهد قابل استناد نیست، لیکن صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی که مبتنی بر قراردادهای پایه هستند مستلزم درج مشخصات قرارداد‌ پایه در متن ضمانت‌نامه است.

بر این اساس، از آن دسته از هموطنان که برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود و به عنوان تضمین معاملات و قراردادها، متقاضی استفاده از ضمانت‌نامه‌های بانکی هستند، مؤکدا تقاضا می‌شود در حین دریافت ضمانت‌نامه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به ارکان اساسی تشکیل‌دهنده ضمانت‌نامه بانکی و قرارداد پایه مربوط (که در متن ضمانت‌نامه به آن اشاره می‌شود)، توجه کافی مبذول دارند.

لازم به ذکر است ضمانت‌نامه بانکی سندی غیرقابل برگشت است و بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ضامن از زمان صدور ضمانت نامه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند بدون رضایت دو طرف دیگر (ضمانت‌خواه و یا ذینفع)، نسبت به ابطال یا اصلاح آن اقدام کند. ویژگی غیرقابل برگشت بودن ضمانت‌نامه بانکی این اطمینان را به ذینفع می‌دهد که در صورت تحقق شرایط لازم، قطعا قادر به دریافت وجه ضمانت‌نامه خواهد بود.