ذدوذدوذدو

ذدوذدوذدو

دومین جلسه کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی یاسوج مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ به ریاست آقای جبارکیانی پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی یاسوج وبا حضور اعضای آن درمحل سالن جلسا ت این اتاق تشکیل گردید. دراین جلسه آقای کیانی پور با اشاره به نقش و جایگاه کمیسسونها دراتاق دراتاقهای بازرگانی فرمودند کمیسیونها رکنهای اصلی و مغز متفکر و زاینده اتاقهای بازرگانی بوده و باید بررسی تمامی مشکلات و ومسائل فعالین اقتصادی دراین کمیسیونها مطرح، بررسی و کارشناسی شده و راهکارهای مرتفع نمودن آنها نیزاز طریق کمیسیونها به هیئت رئیسه اتاق ارائه شود و همچنین ایشان با تاکید بر تدوین آیین نامه کمیسیون تخصصی تجارت اتاق با اقتباس از آیین نامه کمیسسیونهای اتاق ایران و بصورت بومی سازی استان اشاره و تدوین سریع آنرا خواستارشدندو درادامه این جلسه آقای مهندس تقویان و سید عبدالهادی اسلام زاده رئیس و دبیر کمیسیون تجارت اتاق گزارشی در اقدامات اتجام شده کمیسیون ارائه نمودند و درپایان نسبت به تدوین تقویم جلسات سال جاری این کمیسیون تصمیم گیری شد.