هفتمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج با دستور کار: نقش انجمن ها و سمن ها در هدایت مجامع محلی و بکارگیری ظرفیت های این جوامع در صیانت از منابع طبیعی و محیط زیستی استان با حضور اعضای کمیسیون، نمایندگان سازمان های نظام مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی و برخی از فعالین زیست محیطی استان برگزار شد.
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????