اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی خود، سمینار یک روزه ای را تحت عنوان« آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده و تغییرات جدید قانون مالیات های مستقیم » و با دعوت ازبازرگانان، فعالین اقتصادی استان، واحدهای صنعتی استان، دانشجویان و علاقه مندان، در سالن همایش های ساختمان این اتاق برگزار کرد.

واحد آموزش اتاق بازرگانی یاسوج با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی اتاق ایران ماهانه سمینارهایی را با موضوعات مختلف اقتصادی در سطح استان و با دعوت از فعالین موفق اقتصادی و اساتید برجسته کشوری برگزار می کند.

گفتنیست در این سمینار مباحثی از جمله مقدمه ای بر مبحث مالیات، مبانی نظری و محاسباتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، ثبت نام و صورتحساب، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، اظهارنامه و ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده و آشنایی باتغییرات جدید قانون مالیاتهای مستقیم توسط آقای فرهاد فلاحت (از اساتید موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران) تدریس شد.