متن معرفی

متن وظایف کمیسیون

رئیس کمیسیون : علی رکان

دبیر کمیسیون: اصغر جهانبانی

اعضای کمیسیون :

علی رکان، عزیز اله فتحی ، فتاح جاودانه، عبدالحسین تقویان، فرشید عزیزی

تلفکس: ۰۷۴۳۳۲۳۴۳۵۵

تلفن: ۰۷۴۳۳۲۳۴۴۴۰