متن معرفی

متن وظایف کمیسیون

رئیس کمیسیون : عزیزالله فتحی

دبیر کمیسیون: جعفر موسوی اعظم

اعضای کمیسیون :

محمدرضا باستان، علی رکان، عزیزاله فتحی، سید عبدالحسین تقویان

تلفکس: ۰۷۴۳۳۲۳۴۳۵۵

تلفن: ۰۷۴۳۳۲۳۴۴۴۰