مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقوقی
۱.    ارائه کپی شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد
۲.    اصل کارت ملی مدیرعامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل پشت و روی آن
۳.    شش  قطعه عکس ۴×۶مدیرعامل (زمینه سفید رنگی)
۴.    اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل که از زمان صدور آن ۶ماه بیشتر نگذشته باشد
۵.    دوصفحه فرم مشخصات  بازرگانی وکارت عضویت چاپ شده  به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت
۶.    فرم د گواهی امضاء مدیر عامل شرکت
۷.    اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام شرکت  فقط روی فرم الف قابل قبول است)با مهر و امضای رییس شعبه)  )توجه:ارائه دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت رویت الزامی می باشد

۸.    یک برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد(با امضای مدیرعامل یا رییس هیات مدیره)و اصل گواهی پلمپ دفاتر، از نزدیکترین دفتر پستی و اداره ثبت شرکتها (برای دریافت مدارک فوق به اداره ثبت شرکت ها مراجعه فرمایید
۹.    اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بارگانی.

۱۰.    ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم)
تبصره :
دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و
ارتباطات (ICT )ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می
باشند
۱۱. داشتن حداقل سن ۲۳سال تمام.
۱۲- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت وروی آن
متولدین سالهای ۱۳۳۷و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه کپی مدرک تحصیلی نیازبه ارائه کارپایان خدمت ندارند.
متولدین سال های ۱۳۳۴و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
متولدین سال های ۱۳۲۸و قبل از آن با ارائه کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند

۱۳. اساسنامه شرکت
در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.در خصوص شرکت های سهامی خاص و عام ارائه یک برگ کپی اظهار نامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است

۱۴. یک برگ کپی آگهی تاسیس و روزنامه رسمی آن و روزنامه رسمی کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ ( سرمایه – مدیر عامل –  آدرس – کلمه صادرات  وواردات )، موضوع فعالیت شرکت بایستی درراستای صادرات و واردات کالا باشد.

۱۵-ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل:
الف:اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی
ب:اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی
.ج:اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفترمرکزی با امضای دو شاهد ذیل آن.
تذکر: چنانچه سند به صورت مشاع تنظیم شده علاوه بر رعایت موارد تعیین شده در این بند،ارائه رضایت نامه کتبی سایر مالکین از طرف متقاضی کارت الزامی است.)

۱۶- اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند های ( سوء پیشینه و کارت ملی و پایان حدمت ) ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارکمی باشند.
۱۷- ارائه اصل و کپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست (
صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند

۱۸- ارائه کد اقتصادی جدید

تذکر۱: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
تذکر۲:ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.
تذکر۳:  حضور مدیرعامل در مراحل پذیرش مدارک و تحویل کارت الزامی است.
تذکر۴ : برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد
.تذکر۵: حضور مدیرعامل در کلاسهای آموزشی بر اساس نوع مدرک تحصیلی الزامی است
تذکر۶: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد
تذکر۷ : متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق
دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد (امکان تغییر آن پس از صدور کارت میسر نخواهد بود
واریزی حق عضویت اتاق بازرگانی توسط متقاضی
.اصل فیش ۰۰۰۴۴۰ ریال برای اشخاص حقیقی وحقوقی
به حساب شماره :۲۱۷۰۰۹۴۰۳۰۰۰۸
نزد بانک ملی بنام خزانه داری کل با ذکر نام شرکت
.اصل فیش حق عضویت بسته به میزان سرمایه طبق فیش تقدیمی
حق ورودی برای متقاضیان جدید (حقیقی وحقوقی )      مبلغ:  ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
حق عضویت سالیانه تا سرمایه   ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال       مبلغ  ۲۵۰۰۰۰۰ریال
حق عضویت سالیانه از سرمایه   ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال تا     ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال        مبلغ   ۴۰۰۰۰۰۰ ریال
حق عضویت سالیانه از سرمایه ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به بالا  مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال
به شماره حساب:  ۰۱۰۱۵۷۸۹۰۵۰۰۰
و فیش حق تمبر.

 

[button link=”http://cscs.yasoujccima.ir” size=”small” style=”tick” color=”purple” window=”yes”]ورود به سامانه اینترنتی صدور کارت بازرگانی[/button] [button link=”http://yasoujccim.ir/wp-content/uploads/2013/08/help.pdf” size=”small” style=”download” color=”red” window=”yes”]دریافت راهنمای تصویری ثبت نام در سامانه اینترنتی[/button]