مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدورکارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقیقی

 ارائه کپی شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد

  1. اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودنو یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
  2. . شش قطعه عکس ۶*۴ جدید،رنگی زمینه سفید ، تمام رخ، ساده
  3. داشتن حداقل سن ۲۳سال تمام
  4. .اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن ۶ماه بیشتر نگذشته باشد
  5. اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی ( فقط روی فرم الف قابل قبول است)

با مهر امضای رئیس شعبه. ضمنا حسابهای جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی فرم (الف )تایید شده باشد قابل قبول است)

–         ارائه دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت رویت الزامی می باشد

  1. اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع۱۸۶  قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی

 یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست واداره ثبت شرکتها مراجعه فرمائید

  1. دوصفحه فرم مشخصات  بازرگانی وکارت عضویت چاپ شده تکمیلی  به همراه مهر و امضاء متقاضی
  2. ارائه فرم (د) گواهی امضاء
  3. ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر( حداقل دیپلم (

تبصره :

دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری

اطلاعات و ارتباطات    ICTازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می باشند

  1. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت وروی آن

متولدین سالهای ۱۳۳۷و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آنبا ارائه کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند

متولدین سالهای ۱۳۳۴و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند

.متولدین سالهای ۱۳۲۸و قبل از آن با ارائه کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

۱۴ .ارائه یکی از مدارک ذیل

الف : اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار( آدرس اظهارنامه )

ب : اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی ، برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه.)

ج : اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی ، برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه )با امضای دو شاهد ذیل آن

تذکر: چنانچه سند به صورت مشاع تنظیم شده علاوه بر رعایت موارد تعیین شده در این بند،ارائه رضایت نامه کتبی سایر مالکین از طرف متقاضی کارت الزامی است.)

۱۵- ارائه اصل و کپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند)

.۱۶- ارائه کد اقتصادی جدید (کپی)

تذکر۱ : کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند

تذکر ۲: ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است

تذکر ۳: حضور متقاضی در کلیه مرحله پذیرش مدرک و تحویل کارت الزامی است

تذکر۴: برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد

تذکر ۵: حضور متقاضی در کلاسهای آموزشی براساس نوع مدرک تحصیلی الزامی می باشد

تذکر ۶: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد

تذکر ۷: متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت

این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در

چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد

(امکان تغییر آن پس از صدور کارت میسر نخواهد بود )

 واریزی حق عضویت اتاق بازرگانی توسط متقاضی

.اصل فیش ۰۰۰/۴۴۰ ریال برای اشخاص حقیقی وحقوقی

به حساب شماره :۲۱۷۰۰۹۴۰۳۰۰۰۸

نزد بانک ملی بنام خزانه داری کل با ذکر نام شرکت

.اصل فیش حق عضویت بسته به میزان سرمایه طبق فیش تقدیمی

حق ورودی برای متقاضیان جدید (حقیقی وحقوقی )      مبلغ:  ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال

حق عضویت سالیانه تا سرمایه   ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال       مبلغ  ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال

حق عضویت سالیانه از سرمایه   ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال تا     ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال        مبلغ   ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال

حق عضویت سالیانه از سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به بالا  مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال

به شماره حساب:  ۰۱۰۱۵۷۸۹۰۵۰۰۰ 

و فیش حق تمبر.

[button link=”http://cscs.yasoujccima.ir” size=”small” style=”tick” color=”purple” window=”yes”]ورود به سامانه اینترنتی صدور کارت بازرگانی[/button] [button link=”http://yasoujccim.ir/wp-content/uploads/2013/08/help.pdf” size=”small” style=”download” color=”red” window=”yes”]دریافت راهنمای تصویری ثبت نام در سامانه اینترنتی[/button]