مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقوقی

۱- دوصفحه فرم مشخصات بازرگانی وکارت عضویت چاپ شده به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت

۲- اصل مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری به (آدرس مندرج درکارت بازرگانی(بهمراه اصل و تصویر کلیه برگهای قطعی و تشخیص مالیات از سال ۸۵ به بعد

۳. – اظهارنامه مالیاتی عملکرد که دارای کد رهگیری بوده یا ممهور به مهر حوزه مالیاتی ذیربط گردیده باشد یا اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سال۹۰ به بعد

۴- اصل مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی برای واحدهای تولیدی و صادرکنندگان پوست و روده

۵- یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تغییرات شرکت )درصورت هرگونه تغییرات : مدیر عامل،مرکز اصلی شرکت، میزان سرمایه ، تغییر اعضای هیئت مدیره شرکت).

تذکر ۱- در شرکتهای سهامی چنانچه مدت تصدی هیئت مدیره به پایان رسیده باشد ارائه روزنامه رسمی ابقاء مجدد هیئت مدیره الزامیست.

تذکر ۲- درصورت تغییر نوع شرکت علاوه بر ارائه روزنامه رسمی تغییر ، ارائه اظهارنامه مربوط به نوع فعلی شرکت صادره از اداره ثبت شرکتها الزامیست

۳- در صورت تغییر مدیرعامل:

الف- اصل کارت ملی و پایان خدمت مدیرعامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن.

ب- کپی تمام صفحات شناسنامه و مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم ) مدیر عامل به همراه اصل برای رویت

ج شش قطعه عکس ۶*۴ زمینه سفید رنگی

د- آگهی تغییرات مدیر عامل همراه با روزنامه رسمی آن

ه- اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل جدید از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.

 

واریزی حق عضویت اتاق بازرگانی توسط متقاضی

.اصل فیش ۰۰۰/۴۴۰ ریال برای اشخاص حقیقی وحقوقی

به حساب شماره :۲۱۷۰۰۹۴۰۳۰۰۰۸

نزد بانک ملی بنام خزانه داری کل با ذکر نام شرکت

.اصل فیش حق عضویت بسته به میزان سرمایه طبق فیش تقدیمی

حق عضویت سالیانه تا سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال

حق عضویت سالیانه از سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال

حق عضویت سالیانه از سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به بالا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال

به شماره حساب: ۰۱۰۱۵۷۸۹۰۵۰۰۰

و فیش حق تمبر.

واریزمبلغ یک در هزار فروش .طبق ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم توسعه کشور وارائه تایید از واحد مالی

واریز مبلغ سه در هزار سهم اتاق بازرگانی

[button link=”http://cscs.yasoujccima.ir” size=”small” style=”tick” color=”purple” window=”yes”]ورود به سامانه اینترنتی صدور کارت بازرگانی[/button] [button link=”http://yasoujccim.ir/wp-content/uploads/2013/08/help.pdf” size=”small” style=”download” color=”red” window=”yes”]دریافت راهنمای تصویری ثبت نام در سامانه اینترنتی[/button]