» مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقیقی

۱-.دو صفحه فرم عضویت کارت بازرگانی وفرم مشخصات بازرگانی چاپ شده همراه مهر و امضاء متقاضی

۲- ارائه اصل کارت بازرگانی

۳- در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی ارائه دو قطعه عکس ۶*۴ الزامی است

۴- اصل مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری به (آدرس مندرج درکارت بازرگانی(بهمراه اصل و تصویر کلیه برگهای قطعی و تشخیص مالیات از سال ۸۵ به بعد

۵. – اظهارنامه مالیاتی عملکرد که دارای کد رهگیری بوده یا ممهور به مهر حوزه مالیاتی ذیربط گردیده باشد یا اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سال۹۰ به بعد

۶- اصل مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی برای واحدهای تولیدی و صادرکنندگان پوست و روده

۷-در صورت استیجاری بودن دفتر کار،ارائه اصل اجاره نامه تمدید شده

-۸ در صورت تغییر محل علاوه بر ارائه یک برگ اظهار نامه تغییرآدرس از اداره ثبت شرکت ها، ارائه یکی ازمدارک مالکیت ذیل الزامیست

الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، (به آدرس دفتر کار (

آدرس اظهار نامه)باصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهار نامه(

ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر

کار )آدرس اظهارنامه ( با امضای دو شاهد ذیل آن

۹- ارائه اصل و کپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست

)صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمیگردند)

واریزی حق عضویت اتاق بازرگانی توسط متقاضی

.اصل فیش ۰۰۰/۴۴۰ ریال برای اشخاص حقیقی وحقوقی

به حساب شماره :۲۱۷۰۰۹۴۰۳۰۰۰۸

نزد بانک ملی بنام خزانه داری کل با ذکر نام شرکت

.اصل فیش حق عضویت بسته به میزان سرمایه طبق فیش تقدیمی

حق عضویت سالیانه تا سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال

حق عضویت سالیانه از سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال

حق عضویت سالیانه از سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به بالا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال

به شماره حساب: ۰۱۰۱۵۷۸۹۰۵۰۰۰

و فیش حق تمبر.

واریزمبلغ یک در هزار فروش .طبق ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم توسعه کشور وارائه تایید از واحد مالی

واریز مبلغ سه در هزار سهم اتاق بازرگانی

[button link=”http://cscs.yasoujccima.ir” size=”small” style=”tick” color=”purple” window=”yes”]ورود به سامانه اینترنتی صدور کارت بازرگانی[/button] [button link=”http://yasoujccim.ir/wp-content/uploads/2013/08/help.pdf” size=”small” style=”download” color=”red” window=”yes”]دریافت راهنمای تصویری ثبت نام در سامانه اینترنتی[/button]