الف) مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی حقیقی:
۱-  تقاضای شخص در ۱ نسخه.
۲- گواهی مفاصا حساب دارائی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال (به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سالهای ۷۹ به بعد و اظهارنامه مالیاتی دارای کد رهگیری الزامی است
۳-  گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال(در صورت تولیدی بودن)
۴-اصل کارت بازرگانی.
۵-  اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی در ۱ نسخه از اداره ثبت شرکتها

ب) مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی حقوقی:
۱-  تقاضای شخص در ۱ نسخه.
۲-  گواهی مفاصا حساب دارائی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال (به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سالهای ۷۹ به بعد و اظهارنامه مالیاتی دارای کد رهگیری الزامی است
۳- گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال.
۴-  اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی در ۱ نسخه از اداره ثبت شرکتها
۵-  صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکتهای سهامی عام، خاص و صورتجلسه هیئت مدیره برای سایر شرکتها مبنی بر ابطال کارت بازرگانی (در صورت عدم انحلال)
۶-  تصویر روزنامه رسمی اعلام انحلال شرکت در ۱ نسخه (در صورت انحلال).
۷-  اصل کارت بازرگانی.

ج) مدارک مورد نیاز جهت تعلیق کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی:
۱-تقاضای شخص در ۱ نسخه.
۲- اصل آگهی روزنامه مفقودی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار (نام دارنده کارت [ حقیقی و یا حقوقی ] و شماره کارت بازرگانی در روزنامه درج گردد).

[button link=”http://cscs.yasoujccima.ir” size=”large” style=”tick” color=”purple” window=”yes”]ورود به سامانه اینترنتی صدور کارت بازرگانی[/button]