کمیته ها و شورای های استانی که اتاق یاسوج در آنها دارای نماینده می باشد:

۱-کارگروه توسعه بخش کشاورزی

۲-کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی

۳-کمیسیون مبارزه با قاچاق کالاو ارز

 ۴- شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت

۵-مرکز خدمات و ستاد سرمایه گزاری استان ک.ب

۶-کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان

 ۷-جلسات حل اختلاف مالیاتی وتامین اجتماعی استان وشهرستان

۹-شورای اشتغال استان ک.ب

۱۰- کارگروه توسعه گردشگری استان ک.ب

۱۱- شورای برنامه ریزی استان ک.ب

۱۲- کمیته صدور مجوزهای استاندارد و تحقیقات صنعتی

۱۳- هیئت مدیره نمایشگاههای بین المللی استان ک.ب