ردیفنامسمتشماره تماس
۱عبدالله قبادیرئیس  ۰۹۱۷۳۴۲۰۶۹۸
۲عبدالحسین تقویاننایب رئیس (رئیس کمیسیون فنی و مهندسی)۰۹۱۷۱۴۳۶۴۸۴
۳فرشید عزیزینایب رئیس (رئیس کمیسیون گردشگری)۰۹۱۷۹۸۷۳۸۱۹
۴علی رکانخزانه­ دار (رئیس کمیسیون بانک و بیمه)۰۹۱۷۳۴۲۷۱۸۶
۵فتاح جاودانهمنشی هیئت رئیسه  ۰۹۱۷۳۴۱۲۰۷۳
۶عزیزالله فتحیعضو هیئت نمایندگان (رئیس کمیسیون کشاورزی)۰۹۱۲۵۴۸۴۰۲۱
۷محمدباقر فهیمیعضو هیئت نمایندگان (رئیس کمیسیون صنعت و معدن)۰۹۱۷۷۴۱۵۲۸۲
۸علی طهرانچیعضو هیئت نمایندگان (رئیس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان)۰۹۱۲۱۹۷۹۱۲۵
۹ابوذر منصوری ارخلوعضو هیئت نمایندگان (رئیس کمیسیون تجارت)۰۹۱۷۹۴۳۴۶۵۳
۱۰جبار کیانی پورعضو هیئت نمایندگان  ۰۹۱۷۱۴۱۷۲۱۳
۱۱وحید گرجیعضو هیئت نمایندگان  ۰۹۱۲۶۸۶۱۱۳۷
۱۲فرامرز خوبانیعضو هیئت نمایندگان  ۰۹۱۷۳۴۱۲۴۵۴
۱۳عزیزالله رحیمیعضو هیئت نمایندگان  ۰۹۱۷۱۴۱۷۲۷۰
۱۴منوچهر یاریعضو هیئت نمایندگان  ۰۹۱۷۱۴۱۱۳۶۴
۱۵محمدرضا باستانعضو هیئت نمایندگان  ۰۹۱۲۵۹۶۴۴۶۱