ردیف نام سمت شماره تماس

 

۱ عبدالله قبادی رئیس

 

۰۹۱۷۳۴۲۰۶۹۸
۲ عبدالحسین تقویان نایب رئیس

(رئیس کمیسیون فنی و مهندسی)

۰۹۱۷۱۴۳۶۴۸۴
۳ فرشید عزیزی نایب رئیس

(رئیس کمیسیون گردشگری)

۰۹۱۷۹۸۷۳۸۱۹
۴ علی رکان خزانه­ دار

(رئیس کمیسیون بانک و بیمه)

۰۹۱۷۳۴۲۷۱۸۶
۵ فتاح جاودانه منشی هیئت رئیسه

 

۰۹۱۷۳۴۱۲۰۷۳