در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۵ و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، انتخابات هشتمین دوره هیئت های نمایندگان اتاقهای بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سراسر کشور و سومین دوره انتخابات اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج از ساعت ۸ الی ۱۸ روز دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ در محل اتاق ها برگزار خواهد شد.

 

 http://yasoujccim.ir/content/6680              ویژه/ نتایج نهایی و تایید شده انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج

 http://yasoujccim.ir/content/6469               گزارش تصویری سومین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج

http://yasoujccim.ir/content/6463                سومین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج برگزار شد

http://yasoujccim.ir/content/6261              لیست تمامی اعضایی که در سومین دور انتخابات اتاق یاسوج  حق رای دارند:         اسامی

http://yasoujccim.ir/content/6258               فهرست اسامی داوطلبان                                                                                               اسامی نامزدها

http://yasoujccim.ir/content/6216               آگهی سومین دور انتخابات اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج :             آگهی

 http://yasoujccim.ir/content/6432             آگهی برگزاری سومین دور انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج