دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

 

«تاریخ بازنگری: شهریور ۱۳۹۹»