اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی خود، سمینار یک روزه ای را تحت عنوان« آشنایی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی » و با دعوت ازبازرگانان، فعالین اقتصادی استان، واحدهای صنعتی استان، دانشجویان و علاقه مندان، در سالن همایش های ساختمان این اتاق برگزار کرد.

واحد آموزش اتاق بازرگانی یاسوج با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی اتاق ایران ماهانه سمینارهایی را با موضوعات مختلف اقتصادی در سطح استان و با دعوت از فعالین موفق اقتصادی و اساتید برجسته کشوری برگزار می کند.

گفتنیست در این سمینار مباحثی در چهار فصل از جمله کلیات و مفاهیم، حمایت های مقرر در قانون تامین اجتماعی، تکالیف کارفرمایان در قانون تامین اجتماعی و مراجع رسیدگی کننده به اختلافات بیمه ای کارفرما و سازمان تامین اجتماعی، توسط دکتر مجید نجارزاده هنجنی (از اساتید موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران) تدریس شد.