عملیات حمل ونقل بین المللی جاده ای تحت رویه الکترونیکی تیرeTIR با همکاری مشترک اتاق بازرگانی، صنایع،معادن وکشاورزی ایـران و اتاق بازرگانی ترکیه با گمرکات دو کشور ونظارت اتحادیه جهانی حمل ونقل بین المللی جاده ای (ایرو) و کمیته اداری تیر سازمان ملل، به صورت آزمایشی اجرا شد.

رویه الکترونیکی تیر(کارنه تیر بدون کاغذ) می تواند رویه ترانزیت را متحول وسبب کاهش هزینه ها عملیاتی گردد.

بدون شک گرایش به سیستم الکترونیکی تیر ضمن کاهش تخلف و ریسک های احتمالی کمکی درتوسعه تجارت جهانی خواهد داشت.