طی حکمی از سوی دبیرکل اتاق ایران، «حسین بهاری» به عنوان مدیر امور حقوقی اتاق ایران منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «احمد فیاض بخش» دبیرکل اتاق ایران، با قدردانی از تلاش های «سید حسین نقیبی» و آرزوی موفقیت برای ایشان، حسین بهاری را به عنوان مدیرامور حقوقی اتاق ایران منصوب کرد.