چگونگی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام شد. براساس دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا که موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است، صادرکنندگان می‌توانند بر اساس مفاد این دستورالعمل نسبت به دریافت مالیات بر ارزش افزوده خود اقدام کنند.

پس از آنکه طی ماه‌های گذشته فعالان اقتصادی با استناد به قانون نسبت به دریافت مالیات بر ارزش افزوده از صادرات و عدم‌استرداد به موقع آن اعتراض کردند، نحوه استرداد عوارض صادرات در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی گنجانده شد و از این پس صادرکنندگان می‌توانند با رعایت دستورالعمل ماده (۳۴) این قانون نسبت به دریافت عوارض پرداختی خود اقدام کنند. بنابراین قانون «سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک ایران از محل وصولی‌های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد کند.» در عین حال صادرکنندگان نیز برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خود باید مواردی چون تکمیل و ثبت فرم الکترونیکی، درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و ارائه اسناد و مدارک مثبته مورد نیاز اقدام کند.