آگهی برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج