الف-بخش بازرگانی

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام شرکت

گروه فعالیت ثبت شده فعلی

۱

سید شمس اله هاشمی

بازرگانی

۲

فتاح جاودانه

بازرگانی

۳

مهدی رهسپاری

بازرگانی

۴

حبیب اله کاظمی

بازرگانی

۵

شکر اله محمد بیدک

بازرگانی

۶

سید هدایت جلال اصل

بازرگانی

۷

القاس قنبری مرداسی

شبکه جنوب

بازرگانی

۸

اردوان آذرکیش

خدمات بازرگانی دژمهتاب

بازرگانی

۹

بهمن چرامی

شالوده شایان

بازرگانی

۱۰

سید آیت اله تقوی

بازرگانی

۱۱

حبیب اله نوروزی

بازرگانی

۱۲

پژمان سلیمانی

بازرگانی

ب- بخش صنعت

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام شرکت

گروه فعالیت ثبت شده فعلی

۱

قربانعلی رفیعی بلداجی

صنعت

۲

چنگیز هاشمی

بشار صنعت

صنعت

۳

مریم دیباجی

طبیعت زنده

صنعت

۴

وحید گرجی

دارویی زردبند

صنعت

۵

عبدالله قبادی

دماوند کار گچساران

صنعت

۶

روح اله طاهری

صنعت

۷

عزیز اله رحیمی

پولاد پانل دنا

صنعت

۸

شهرام باقری

بویرصنعت

صنعت

۹

علی نجات چیره نزاد

صنعت

۱۰

غلام حسین رضایی

تولیدی صنعتی آرد مارون

صنعت

ج- بخش معدن

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام شرکت

گروه فعالیت ثبت شده فعلی

۱

جبار کیانی پور

راه و ساختمانی و معدنی گدار یاسوج

معدن

۲

علی اکبری

پارس پترو دنا

معدن

۳

محمدرضا مشایخ کمارجی

معدن

۴

محمد رضا ملایی سی سخت

معدن

د-بخش کشاورزی

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام شرکت

گروه فعالیت ثبت شده فعلی

۱

عزیز اله دشتیان

کشاورزی

۲

فرامرز خوبانی

کشاورزی

۳

محمدکریم علی پور

کشاورزی

۴

علی چراغی

کشاورزی

۵

جمشید بزرگیان زاده

کشاورزی

۶

عزیز اله فتحی

کشاورزی