در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۵ و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، انتخابات هشتمین دوره هیئت های نمایندگان اتاقهای بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سراسر کشور از ساعت ۸ الی ۱۸ روز دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ در محل اتاق ها برگزار خواهد شد. بدین وسیله از اعضای محترم اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای شرایط ذیل بوده و داوطلب عضویت در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی یاسوج می باشند درخواست میگردد از ساعت ۸:۳۰ روز شنبه ۴/۱۱/۱۳۹۳ تا ساعت ۱۶:۳۰ روز شنبه ۱۱/۱۱/۱۳۹۳ جهت دریافت و تکمیل فرم داوطلبی با در دست داشتن اصل و تصویر کارت عضویت معتبر اتاق و ۲ قطعه عکس ۴*۳ به دبیرخانه انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج به آدرس یاسوج: بلوار آیت الله کاشانی،خیابان کاشانی هفتم ، پلاک ۹، هیئت اجرایی انتخابات اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج مراجعه فرمایند.

فرم ثبت نام باید بوسیله شخص داوطلب عضویت در هیئت نمایندگان در محل دبیرخانه تکمیل و به همراه مدارک به دبیرخانه مربوطه تسلیم و رسید دریافت گردد.

اشخاص حقوقی دارنده کارت عضویت اتاق می توانند با تصویب هیئت مدیره خود ، به جای فردی که کارت به نام او صادر شده است رییس هیئت مدیره را به عنوان داوطلب عضویت در هیئت نمایندگان اتاق مربوطه معرفی نمایند .
شرایط رای دهندگان :

ارائه کارت عضویت معتبر برای اشخاص حقیقی و حقوقی که حداقل یکسال از تاریخ صدور آن گذشته باشد
شرایط داوطلبان عضویت در هیئت نمایندگان :

الف – تابعیت ایرانی و اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

ب- داشتن کارت عضویت معتبر اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی و حداقل سه سال سابقه مستمر و یا غیر مستمر در اتاقها ( تا تاریخ روز پایان ثبت نام در انتخابات )

ج – عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب د- عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود .

ه – تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات اعضاء هیئت مدیره برای اشخاص حقوقی

و- اصل صورتجلسه اعضای هیئت مدیره دایر بر معرفی رئیس هیئت مدیره ( چنانچه به جای مدیر عامل ، رئیس هیئت مدیره داوطلب عضویت در هیئت نمایندگان باشد )

هیئت اجرایی انتخابات اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج

آدرس: یاسوج ، بلوار آیت الله کاشانی، خیابان کاشانی ۷ پلاک ۹ ، تلفن های تماس ۰۷۴۳۳۲۳۳۹۲۰-۰۷۴۳۳۲۲۷۹۵۳