نباید به بزرگ نمایی اثر نفت در اقتصاد توجه شود در حال حاضر حجم اقتصاد ایران در حدی است که سهم نفت در تولید ناخالص ملی زیاد بالا نیست اما سهم آن در بودجه آنچنان که در سندهای کلان آمده کم نشده است.

نهاوندیان گفت: نباید به بزرگ نمایی اثر نفت در اقتصاد توجه شود در حال حاضر حجم اقتصاد ایران در حدی است که سهم نفت در تولید ناخالص ملی زیاد بالا نیست اما سهم آن در بودجه آنچنان که در سندهای کلان آمده کم نشده است.

محمد نهاوندیان در پاسخ به این پرسش که نباید در سال آینده احتمال افزایش قیمت حاملهای انرژی را داشته باشیم، گفت: در بحث هدفمندی یارانه ها و مدیریت انرژی در حال حاضر زود است که در بودجه پیشنهادی تصمیمات لازم را اتخاذ کنیم.

وی در خصوص برنامه دولت برای افزایش اشتغال نیز تصریح کرد: در شرایط رکودی که در اقتصادکشور تحمیل شده است با خود تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی را به همراه داشت و باعث کارکردن کمتر از ظرفیت واقعی انواع واحدها شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: زمانی که رونق اقتصادی حاصل می شود، افزایش تولید و ظرفیتهای موجود اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد.

نهاوندیان خاطر نشان کرد: زمانی که رشد استمرار پیدا می کند و به صورت فزاینده ایجاد ظرفیت جدید در کشور را به وجود می آورد خوشبختانه روند منفی اقتصاد از بین رفته و به رونق وارد شده ایم که در صورت ادامه آن منجر به افزایش اشتغال خواهد شد.

نهاوندیان در پاسخ به این پرسش که با توجه به نوسانات قمیت نفت و ارز آیا دولت طرحی برای استقلال ارزی در دستور کار دارد یا خیر؟، گفت: با روندی که در یکسال گذشته در اقتصاد کشور آغاز شده پیش بینی بسیاری از تحلیل گران چه در داخل و چه در خارج از کشور افق سال آینده کشور را مثبت نشان می دهد.

وی در ادامه گفت: نکته قابل توجه این است که نباید به بزرگ نمایی اثر نفت در اقتصاد توجه شود در حال حاضر حجم اقتصاد ایران در حدی است که سهم نفت در تولید ناخالص ملی زیاد بالا نیست اما سهم آن در بودجه آنچنان که در سندهای کلان آمده کم نشده است.

وی در خاتمه گفت: در صدد اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها نیستیم.

ایلنا