20120131054835_100944861777

رایزن بازرگانی سفارت عراق در تهران، سه پایانه مرزی رسمی را برای صادرات و واردات مواد غذایی، دانه های کشاورزی، علوفه، کود کشاورزی، واکسن و داروهای ضد آفت های کشاورزی و دامپروری اعلام کرد.
بر اساس این گزارش صادرات و واردات مواد غذایی یاد شده اکنون تنها از پایانه های مرزی رسمی شلمچه، خسروی و تمرچین انجام می شود.
گفتنی است هم اکنون امکان استفاده از دیگر پایانه های مرزی برای این امر وجود ندارد و پس از آماده سازی و تجهیز آنها، امکان پذیر میسر خواهد شد.