آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی «اتحادیه تولید کنندگان وصادرکنندگان فرآورده های عسل استان کهگیلویه وبویراحمد» به شماره ثبت ۲۶۱در اتاق بازرگانی ایران

بدینوسیله از عموم تولید کنندگان و صادرکنندگان عسل و فرآورده های آن دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی اتحادیه که در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۲۱/۸/۱۳۹۳ درمحل قانونی اتحادیه واقع در یاسوج، بلور آیت اله کاشانی، خیابان کاشانی۷، پلاک۹-کدپستی ۷۵۹۱۹۳۵۳۸۵ (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج) تشکیل می گردد حضور بهم رسانید .

دستورکار جلسه:

۱-انتخاب اعضاء جدید هیئت رئیسه اتحادیه

۲-تعیین روزنامه برای دور جدید فعالیت اتحادیه

۳- سایر موارد دراختیار مجمع