آمار ۵ ماهه اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص صدور جواز تاسیس و پروانه‌های‌ بهره‌برداری بیانگر تغییر گرایش سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری خرد به کلان است. براساس آمار مذکور، در ۵ ماه منتهی به مرداد ماه امسال اگرچه صدور جواز تاسیس نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی ۸/۹ درصدی داشته، اما سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده در این بخش با رشد ۷/۳۶‌درصدی همراه بوده است. رشد سرمایه‌گذاری در ۵‌ماه ابتدایی سال جاری را می‌توان به آشتی سرمایه‌گذاران با بخش تولید نیز تعبیر کرد.

در ۵ ماه منتهی به مردادماه امسال صورت گرفت
تغییر گرایش سرمایه‌گذاری صنعتی

اگرچه آمار سه ماه ابتدایی سال جاری از رشد در دو بخش صدور پروانه بهره‌برداری صادره و جواز تاسیس صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت داشت، اما آمار ۵ ماه منتهی به مرداد ماه اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از افت جواز تاسیس صادره در این مدت حکایت دارد.

تغییر صورت گرفته در روند صدور جواز تاسیس در حالی است که رشد ۱۱ درصدی جواز صادره در سه‌ماه ابتدایی سال جاری این بخش را به عبور از رکود امیدوار کرده بود، امیدی که با توجه به آمار ۵ ماهه تا حدودی کمرنگ شده است؛ با این حال می‌توان گفت در صورت اجرای طرح‌های حمایتی پیش‌بینی شده از سوی دولت امکان تغییر این روند و مثبت شدن جوازهای صادره و تمایل به سرمایه‌گذاری در ماه‌ها آینده وجود خواهد داشت. براساس آمار اعلام شده در ۵ ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری در مجموع ۶ هزار و ۶۹۶ فقره جواز تاسیس صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تعداد جواز تاسیس صادر شده در این مدت از افت ۸/۹درصدی حکایت دارد؛ سال گذشته در مجموع ۷ هزار و ۴۲۱ فقره جواز تاسیس صادر شده بود.  از سوی دیگر، اگرچه آمار اعلام شده از افت تعداد جواز تاسیس صادره در سال ۹۳ حکایت دارد، اما سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این مدت رشدی ۷/۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است که نشان از افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری کلان دارد. در این مدت در مجموع در حدود ۵۴۱ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری برای جواز‌های صادره پیش‌بینی شده است. با توجه به رشد سرمایه‌گذاری در مدت زمان مذکور می‌توان از آشتی سرمایه‌گذاران با بخش تولید خبر داد، رخدادی که بازگشت سرمایه به این بخش را به همراه داشته و موجب شد تا شاهد رونق تولید باشیم. رشد سرمایه‌گذاری در سال ۹۳ در حالی است که در سال ۹۲ در حدود ۳۹ هزار میلیارد ریال سرمایه پیش‌بینی شده بود. علاوه بر رشد منفی در صدور جواز تاسیس در ۵ ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری اشتغال ایجاد شده نیز با افت ۸/۹ درصدی مواجه بوده است. براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مذکور در مجموع ۱۷۲ هزار و ۴۸۵ نفر شغل در کشور ایجاد شده، این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال قبل شغل ایجاد شده برابر با ۱۹۱ هزار و ۱۴۵ نفر بوده است.

وضعیت پروانه‌های بهره‌برداری
از سوی دیگر، هرچند در ۵ ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری در بخش صدور جواز تاسیس با رشدی منفی مواجه بودیم، اما پروانه بهره‌برداری صنعتی ایجادی در این مدت توانستند رشدی ۹/۳۲درصدی را تجربه کنند. در مدت زمان مورد بررسی در مجموع هزار و ۲۱۲ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی ایجادی صادر شده، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل پروانه بهره‌برداری صنعتی ایجادی صادر شده برابر با ۹۱۲ فقره بوده است. این بخش اگرچه در صدور پروانه رشد قابل قبولی را تجربه کرده اما سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای این بخش با افت ۴/۲۶ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل همراه بوده است. در سال جاری سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای این بخش برابر با ۲ هزار و ۶۶۷ میلیارد ریال بوده این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال قبل سرمایه پیش‌بینی شده برای این بخش برابر با سه هزار و ۶۲۳ میلیارد ریال بوده است.
اما کارنامه این بخش نیز همانند جواز تاسیس در بخش اشتغال مثبت نبوده، براساس آمار اعلام‌شده در سال جاری در مجموع ۱۹ هزار و ۹۱ نفر شغل در کشور ایجاد شده، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل اشتغال ایجادشده در این بخش برابر با ۱۹ هزار و ۲۱۸ شغل بوده و با این شرایط این بخش نیز در ایجاد اشتغال با افت ۷/۰درصدی همراه بوده است.

رشد مثبت سال ۹۲
آمار جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری صنعتی ایجادی در ۵ ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری در حالی است که آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی از رشد ۲/۲۴درصدی در صدور جواز تاسیس واحدهای صنعتی و رشد ۷/۹۳درصدی در سرمایه‌گذاری در پایان سال ۹۲ خبر می‌دهد. با توجه به رشد ۷/۹۳ درصدی سرمایه‌گذاری در سال ۹۲ می‌توان از آشتی سرمایه‌گذاران با بخش تولید خبر داد؛ رخدادی که بازگشت سرمایه به این بخش را به همراه داشته و موجب شد تا شاهد رونق تولید باشیم.  براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، سال ۹۱ صدور جواز تاسیس و میزان سرمایه‌گذاری نسبت به سال‌های ۸۹ و ۹۰ بیشترین افت را در کارنامه خود ثبت کرده است. میزان جواز تاسیس صادر شده در این سال افتی معادل منفی ۳ درصد داشته و میزان سرمایه‌گذاری در این سال نیز نسبت به سال ماقبل آن افت ۵/۲۱ درصدی را تجربه کرده است. در این مدت درمجموع ۱۵هزار و ۴۶۹ جواز تاسیس برای واحدهای صنعتی صادر شده و پروانه بهره‌برداری صادره در این سال نیز برابر با ۴ هزار و ۸۴ فقره بوده است. اما در سال ۹۰ در مجموع ۱۵ هزار و ۹۴۸ فقره جواز تاسیس صادر شد که در قیاس با مدت مشابه سال قبل آن این بخش رشدی ۷/۰ درصدی داشته، اما میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این سال با افت ۴/۷درصدی همراه بوده است. از سوی دیگر درمجموع ۶ هزار و ۳۴۸ فقره پروانه بهره‌برداری در سال ۹۰ صادر شده که این آمار از افت ۹/۷ درصدی حکایت دارد و در بخش سرمایه‌گذاری نیز افت ۸/۱۷ درصدی داشته است.
در سال ۸۹ نیز پروانه بهره‌برداری صادره برای واحدهای صنعتی برابر با ۶هزار و ۸۹۱ فقره بوده که این آمار از رشد ۴/۳ درصدی روند صدور پروانه در این سال حکایت دارد. سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در این سال نیز با وجود مثبت بودن مجوزهای پروانه بهره‌برداری از افت ۵/۶ درصدی حکایت دارد. میزان جواز صادره در این سال نیز برابر با ۱۵ هزار و ۸۳۹ فقره بوده که از رشد ۹/۱۸ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در این بخش نیز با رشدی ۷/۳همراه بوده است.

دنیای اقتصاد