با تصویب هیئت دولت مبلغ ۴ هزارمیلیارد ریال تسهیلات بانکی برای تهیه نهاده های کشاورزی اختصاص یافت.

 با تصمیم هیئت وزیران بانک مرکزی موظف شد مبلغ ۴ هزارمیلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور تهیه و تدارک نهاده های کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای بخش کشاورزی در اختیار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار دهد.

هیئت وزیران در جلسه ۹۳.۰۴.۲۹ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد بانک مرکزی مبلغ ۴ هزارمیلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور تهیه و تدارک نهاده های کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتباربرای بخش کشاورزی در اختیار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار دهد.

همچنین معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور موظف شد نسبت به تضمین اصل و سود تسهیلات اقدام نماید. البته تضمین دولت نافی وظایف بانک ها برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نیست.

بر اساس این مصوبه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هم موظف شد نسبت به بازپرداخت به موقع تسهیلات در سر رسید مقرر اقدام نماید. این مصوبه در تاریخ ۹۳.۰۵.۰۱ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.