وزیر صنعت، معدن وتجارت با صدور حکمی، محمود دودانگه را به عنوان مشاور وزیر در امور اقتصادی و بانکی تعیین کرد.

 محمد رضا نعمت زاده در متن حکم انتصابی صادر شده آورده است: نظر به مراتب شایستگی، تعهد و تخصص شما به موجب این حکم به عنوان مشاور وزیر در امور اقتصادی و بانکی منصوب می‌شوید.

محمود دودانگه پیش از این از سابقه معاونت در وزارت بازرگانی، مشاور وزیر و حضور در هیات مدیره شرکت‌های تولیدی را دارد.