مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در بهار امسال را ۱۰.۷ درصد و تعداد بیکاران را نیز ۲ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۶۴ نفر اعلام کرد. در عین حال، نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله هم به ۴۳.۴ درصد رسید و یک میلیون و ۵۷۸ هزارنفر از بیکاران را جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله تشکیل می دهند.

 مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار امسال را اعلام کرد. بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ۱۰ ساله و بیش تر نشان می دهد که ۳۷.۱ درصد جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور حاکی از کاهش ۲.۲ درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۲) و افزایش ۱.۷ درصدی آن نسبت به فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۲) است.

همچنین بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان می دهد که ۱۰.۷ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده اند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که ۹.۵ درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با ۴۷.۳ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با ۳۳.۰ و کشاورزی با ۱۹.۶ درصد قرار دارند.

از سویی، بررسی نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله حاکی از آن است که ۲۴.۸ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۱.۹ درصد افزایش و نسبت به فصل قبل ۰.۶ درصد کاهش یافته است.

نرخ بیکاری جوانان ۲۹-۱۵ ساله نیز حاکی از آن است که ۲۲.۲ درصد از جمعیت فعال ۲۹-۱۵ ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۲۹-۱۵ ساله نشان می دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۱.۹ درصد و نسبت به فصل قبل ۰.۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

بررسی سهم شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر نشان می دهد، ۳۹.۸ درصد شاغلین به طور معمول بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندارد کار می کنند.

منبع: مهر