به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج،بعدازظهر امروز دومین نشست هیئت نمایندگان جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج با حضور اعضا در سالن جلسات هیئت نمایندگان برگزار شد.
این نشست با دستور کار انتخاب رؤسای کمیسیون های تخصصی اتاق یاسوج برگزار گردید و پس از برگزاری انتخابات، رؤسای کمیسیون ها با انتخاب اعضای هیئت نمایندگان به شرح زیر مشخص گردید:

 

۱-کمیسیون تجارت/ رئیس کمیسیون: ابوذر منصوری ارخلو
 اعضای کمیسیون : ابوذر منصوری ارخلو، فرشید عزیزی، علی طهرانچی ، محمد باقر فهیمی، سید عبدالحسین تقویان

 

۲-کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی/  رئیس کمیسیون: سید عبدالحسین تقویان
 اعضای کمیسیون : فرامرز خوبانی ،سیدعبدالحسین تقویان ، عبدالله قبادی

 

۳-کمیسیون کشاورزی ، آب ، محیط زیست، صنایع غذایی و اقتصاد سبز/  رئیس کمیسیون: عزیزاله فتحی
 اعضای کمیسیون: محمدرضا باستان ، علی رکان ، عزیزاله فتحی ،سید عبدالحسین تقویان

 

۴- کمیسیون صنعت و معدن/ رئیس کمیسیون: محمد باقر فهیمی
 اعضای کمیسیون: علی طهرانچی ، فرشید عزیزی، وحید گرجی ، محمد باقر فهیمی ، منوچهر یاری،عزیز اله رحیمی

 

۵-کمیسیون فناوری اطلاعات، جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین و دانش بنیان/ رئیس کمیسیون: علی طهرانچی
اعضای کمیسیون: ابوذر منصوری ارخلو، سید عبدالحسین تقویان ، محمد باقر فهیمی، عزیز اله فتحی ، عزیزاله رحیمی ، علی طهرانچی

 

۶-کمیسیون بانک و بیمه/ رئیس کمیسیون علی رکان
اعضای کمیسیون: علی رکان، عزیز اله فتحی ، فتاح جاودانه، عبدالحسین تقویان، فرشید عزیزی

 

۷-کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر/ رئیس کمیسیون: فرشید عزیزی
 اعضای کمیسیون: فرشید عزیزی ، علی رکان، عزیز اله فتحی ، عزیز اله رحیمی، سید عبدالحسین تقویان