فراخوان مشارکت در نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه