تفاهم نامه چهارجانبه همکاری سازمان توسعه تجارت ، صندوق ضمانت ایران، شرکت بیمه ایران ، هلدینگ سبا